Privacybeleid

Testsmith zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Testsmith zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Opdrachtgever genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten Testsmith die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?
 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot uitvoering van de diensten die Testsmith aanbiedt.
 2. Door Testsmith worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot testen van een software of het geven van trainingen. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens, contactgegevens en betaalgegevens.
 3. Zodra de Opdrachtgever vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Testsmith verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier, het inschrijven op een dienst of het invullen van het feedbackformulier;
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  3. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.
Artikel 3- Omgang met gegevens:
 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Testsmith. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Testsmith, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Testsmith. Testsmith zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.
Artikel 4- Doeleinden gegevens:
 1. Testsmith gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van haar diensten en de daarbijbehorende opdracht. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van het testen van een software of het geven van trainingen.
 2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van Testsmith. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van facilitaire dienstverlening.
Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:
 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal één jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Testsmith verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan één jaar bewaart, tenzij de Opdrachtgever aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.
Artikel 6- Beveiliging gegevens:
 1. Testsmith treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. Testsmith neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.
Artikel 7- Rechten van Betrokkene:
 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Testsmith kan worden gevergd.
 2. De Opdrachtgever kan op ieder gewenst moment Testsmith verzoeken via info@testsmith.io, om de Persoonsgegevens van de Opdrachtgever te verwijderen.
 3. Testsmith biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.
Artikel 8 Nieuwsbriefsystemen
 1. De Opdrachtgever kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen.
 3. De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.
Artikel 9 Cookies en privacy
 1. Bij het bezoeken van onze website kan Testsmith informatie van de websitebezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 2. De informatie die Testsmith verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Testsmith niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. De Betrokkene gaat akkoord dat Testsmith de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 4. Testsmith behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Artikel 10- Doorgifte aan derden
 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
Artikel 11- Contact en afhandeling klachten
 1. Testsmith biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@testsmith.io.
Artikel 12- Wijzigingen privacybeleid
 1. Testsmith behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.
Artikel 13- Toepasselijk recht
 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Utrecht neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.